OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE WINDSURFINGOWYM W SZKOLE BOARDS

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem), a Biurem podroży Boards (zwanym dalej Organizatorem) następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia rezerwacji dokonanej przez Uczestnika za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego na stronie www.boards.pl
 2. W trakcie dokonywania rezerwacji Uczestnik zostaje zapoznany z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w obozie windsurfingowym w szkole Boards.
 3. Wysłanie formularza zgłoszenia dziecka na obóz poprzez stronę boards.pl jest równoznaczne ze złożeniem oferty zakupu usług obozu oferowanego przez Organizatora na warunkach podanych na stronie internetowej boards.pl i potwierdzonych później w mailu potwierdzającym zapis obozowicza.
 4. Organizator po otrzymaniu formularza rezerwacji, za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdza przyjęcie rezerwacji i przesyła potwierdzenie zawarcia umowy o usługę turystyczną w postaci obozu windsurfingowego w Jastarni w szkole Boards i przedstawia warunki płatności za obóz.
 5. Brak potwierdzenia przyjęcia rezerwacji przez Organizatora jest równoznaczne z nie dojściem umowy do skutku.

 

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Uczestnik obozu wpłaca na rzecz Organizatora kwotę w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora pomniejszoną o opłatę za wyżywienie. Wpłata powinna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem obozu.
 2. Miejscem wpłaty jest ustalony rachunek bankowy Organizatora.
 3. W przypadku niedokonania przez klienta w terminie 30 dni przed rozpoczęciem turnusu pełnej wpłaty za obóz na konto bankowe Organizatora, uczestnik obozu może zostać wykreślony z listy uczestników obozu.
 4. Organizator nie przedstawia szczegółowej kalkulacji obozu.
 5. Opłata za wyżywienie uczestnika obozu następuje bezpośrednio w podanej przez Organizatora restauracji poprzez konto bankowe lub na miejscu przed rozpoczęciem obozu.
 6. Organizator nie zapewnia uczestnikowi obozu transportu do Jastarni, jak i z Jastarni do miejsca zamieszkania po zakończeniu obozu.

 

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora o wszystkich wymaganiach specjalnych. Stanowią one integralną część Umowy wyłącznie po zaakceptowaniu przez Organizatora.
 2. Uczestnik imprezy zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora przed rozpoczęciem obozu prawidłowo wypełniony druk „Karta kwalifikacyjna”.
 3. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez niego wyrządzone oraz zobowiązuje się do ich naprawienia. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich ustawowi przedstawiciele. Organizator ma uprawnienie do żądania zwrotu wartości naprawionej szkody.
 4. Ustawowy przedstawiciel Uczestnika ponosi wszelkie koszty wynikłe z powodu zatajenia informacji o stanie zdrowia Uczestnika, które spowodowały konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez Organizatora.
 5. Uczestnika imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu obozu oraz regulaminu zakwaterowania w czasie obozu w szkole windsurfing Boards.
 6. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika regulaminu oraz zatajenie informacji o jego stanie zdrowia może spowodować zastosowanie przez kierownika obozu sankcji w postaci wydalenia obozu.
 7. W przypadku wydalenia Uczestnika z obozu ustawowy opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek odebrać go z obozu w ciągu 24 godzin na koszt własny bez możliwości zwrotu finansowego za niewykorzystane świadczenia.
 8. Rodzice/Opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody Uczestnika obozu wyrządzone osobom trzecim podczas trwania obozu w szkole Boards.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
 2. a) Działaniem lub zaniechaniem Uczestnika;

  b) Działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności;

  c) Siłą wyższą;

 3. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach opisanych w pkt. a) -c), nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi.
 4. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie Uczestnika małoletniego powstałe w czasie pozostawania przez Uczestnika małoletniego pod opieką kadry Organizatora.

 

V. UBEZPIECZENIE.

 1. Organizator gwarantuje uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na warunkach i zasadach obowiązujących u ubezpieczyciela.
 2. Ubezpieczenie nie obejmuje bagaży i rzeczy osobistych Uczestników oraz zakup antybiotyków i leków specjalistycznych.
 3. Zawierając umowę uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia umożliwia udział w obozie windsurfingowym.
 4. W zakresie zawartej umowy ubezpieczenia administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu RODO jest BOARDS Adam Staszkiewicz, 44-100 Gliwice, ul. Kalinowa 56, NIP 2631-111-10-29, Regon 277904497 i przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO tj. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.
 5. Administrator danych osobowych nie przewiduje ujawnienia danych osobowych z wyjątkiem:
 6. a) osoby, której dane dotyczą

  b) osoby upoważnionej do przetwarzania danych,

  c) przedstawiciela administratora,

  d) podmiotu przetwarzającego na zlecenie,

  e) organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.

 7. Dane osobowe będą przekazane Ubezpieczycielowi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy ubezpieczenia oraz przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy Stronami. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych na cele realizacji umowy ubezpieczenia jest dobrowolne, ale jest konieczne do jej zawarcia i wykonania. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora prosimy o kontakt z biurem Boards.

 

VI. REZYGNACJA Z IMPREZY.

 1. Uczestnik może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
 2. Rezygnacja z udziału w imprezie (odstąpienie od umowy) może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia złożonego bezpośrednio u Organizatora lub w formie e- mailowej.
 3. W razie rezygnacji przez Uczestnika z imprezy, Organizator ma prawo pobrania kwoty odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż:
 4. a) do 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 30% ceny,

  b) do 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 50% ceny.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania (rozwiązania umowy) obozu w przypadku, gdy Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem obozu.
 6. Zwrot kosztów dokonywany jest przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odwołaniu obozu.

 

VII. REKLAMACJE. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.

 1. Reklamacje w sprawie świadczeń winny być składane na piśmie. Reklamacje należy wysyłać na adres: Boards Adam Staszkiewicz, ul. Kalinowa 56, 44-100 Gliwice
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi turystycznej objętej Umową.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora lub jego przedstawiciela o niezgodności usług z zawartą Umową.
 4. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie obozu, związanych z prowadzonym szkoleniem windsurfingowych, zakwaterowaniem i wyżywieniem.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.
 6. Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

VIII. GWARANCJA.

 1. Organizator oświadcza, że posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez AXA.
 2. Organizator oświadcza, że odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 3. Uczestnicy w odpowiednich przypadkach zgłaszają się do podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych o których mowa w pkt 1 lub do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Siedzibę Sądu do rozpoznania sporów pomiędzy organizatorem, a uczestnikiem ustala się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.