regulamin

REGULAMIN KOLONII LUB OBOZU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 18 ROKU ŻYCIA

1. Uczestnicy kolonii lub obozu zobowiązani są do:

  • wypełniania poleceń instruktorów i wychowawców
  • przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i planu dnia
  • przestrzegania wszystkich obowiązujących regulaminów (kąpieli, przystani, p.poż, zachowania na drogach)
  • przestrzegania zasad higieny osobistej; dbania o porządek w pokojach i na terenie bazy szkoły
  • przestrzegania godzin ciszy nocnej (w czasie ciszy nocnej zabronione jest przebywanie poza terenem szkoły BOARDS bez zgody wychowawcy)
  • zachowania higieny osobistej i schludnego wyglądu
  • wzajemna pomoc, życzliwość i troska o słabszych

2. Uczestnik kolonii lub obozu może korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie w czasie i na zasadach ustalonych przez kierownika obozu. Uczestnik, który nie będzie stosował się do zasad będzie musiał oddać telefon do depozytu u wychowawcy lub kierownika obozu ( w takim przypadku telefon będzie wydawany uczestnikowi raz dziennie wyłącznie do celów kontaktowych).

3. 
Podczas zajęć na wodzie wszyscy uczestnicy muszą pływać w kamizelkach asekuracyjnych.

4. Samowolne kąpiele oraz opuszczanie terenu szkoły są surowo wzbronione.

5. Za szkody spowodowane przez uczestników odpowiadają finansowo ich rodzice lub prawni opiekunowie.

6. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione.
Za nieprzestrzeganie tego zakazu uczestnik obozu zostanie upomniany z jednoczesnym poinformowaniem rodziców.
Drugie upomnienie jest równoznaczne z usunięciem uczestnika ze szkolenia. W rażących przypadkach kierownik może od razu podjąć decyzję o usunięciu uczestnika. W takim przypadku rodzice lub opiekunowie zobowiązani są odebrać uczestnika w ciągu 48 godzin na własny koszt i we własnym zakresie.

7. Uczestników obowiązuje przestrzeganie programu kolonii lub obozu.

Nieprzestrzeganie regulaminu grozi dyscyplinarnym usunięciem uczestnika z kolonii lub obozu windsurfingowego.
W takim przypadku Szkoła Windsurfingu BOARDS nie zwraca kosztów uczestnictwa.

Szkoła Windsurfingu BOARDS
Adam Staszkiewicz